Etikai- és fegyelmi bizottság

Elérhetőségek: 

Tagok: 

Fontos linkek: 

A FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA ÉS ALAPELVEI:

Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi Szabályzatának célja, hogy a Nemzetközi Vitorlás Szövetség és a Magyar Vitorlás Szövetség céljaival, valamint a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban:

a) megvédje a sporttevékenységben, annak irányításában, szervezésében, lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a magyar vitorlázó sport rendjét és tisztaságát,

b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a vitorlás sporttal összefüggő valamennyi szabályzatot és a sportszerűség elvét,

c) ösztönözze a versenyzőket és a versenyszervezőket a sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének betartására, hogy a hajózási- és versenyszabályoknak és azok szellemének megfelelően versenyezzenek.

e) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a fegyelemsértésüknek megfelelő súlyú fegyelmi büntetésben részesüljenek,

f) egyértelműen meghatározza, mely cselekmény, vagy mulasztás minősül fegyelmi vétségnek, továbbá, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi eljárás lefolytatása után milyen tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben részesíthető,

g) egyértelműen és félreérthetetlenül tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont jogait, a tisztességes és elfogulatlan eljáráshoz való jogát, valamint a jogorvoslat lehetőségét.

A Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi Szabályzatának alapelvei:

1.) A Fegyelmi Szabályzat a Magyar Vitorlás Szövetség tagjaira, azok tagszervezeteinek tagjaira, valamint a vitorlásversenyek valamennyi résztvevőjére, szervezőjére és rendezőjére egyformán hatályosak.

2.) A fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont személyt, vagy a sértettet nemzetiségre, vallásra, felekezetre, tagszervezeti hovatartozásra, vagy más egyéb körülményre, vagy személyhez fűződő tulajdonságra tekintettel nem lehet sem hátrányosan, sem előnyére megkülönböztetni.

3.) A fegyelmi eljárás nyelve elsősorban a magyar, azonban senkit sem érhet hátrány azért, mert a magyar nyelvet nem érti. A fegyelmi eljárásban mindenki jogosult az anyanyelvét használni.

4.) A fegyelmi eljárásban biztosítani kell, hogy az eljárás alá vont személy védekezését a megfelelő határidőben előterjeszthesse, illetőleg az általa állított tényállást a megfelelő módon bizonyítsa.

5.) A fegyelmi eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség elvét kell érvényre juttatni. A fegyelmi tanács jogosult elutasítani minden olyan indítványt, amely a jelen szabályzatba, a Magyar Vitorlás Szövetség Alapszabályába, vagy egyéb szabályzataiba, vagy jogszabály előírásaiba ütközik.

6.) A fegyelmi eljárásban elfogultságnak helye nincs. Minden érintett köteles jelezni, ha az eljárás alá vont személlyel, vagy az eljárás más érintettjével kapcsolatosan nem képes elfogulatlan döntést hozni.

7.) Az eljárási határidőket be kell tartani. Az eljárást ésszerű határidőn belül le kell folytatni. A fegyelmi tanács köteles elutasítani mindazon indítványokat, amelyek az eljárás ésszerű határidőn belül való befejezését akadályoznák. Senki nem hivatkozhat olyan tényekre, vagy bizonyítékokra, amelyek ésszerű határidőben történő előterjesztését elmulasztotta. A késedelmesen előterjesztett nyilatkozatokat a fegyelmi tanács figyelmen kívül hagyhatja, amennyiben a nyilatkozattevő a késedelmét nem indokolta megfelelően.

8.) A fegyelmi tanács csak bizonyított tényeket vehet figyelembe. A fegyelmi tanács azonban nem köteles külön bizonyítási eljárást lefolytatni az eljárás alá vont személy helyett, annak felmentése céljából.

Folyt... a csatolmányban


Csatolt fájlok