Tisztújítás 2023 tájékoztató anyagok

FRISSÍTÉS:

A lejjebb említett átláthatósági nyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot elég lesz a megválasztásra került jelölteknek kitölteniük, a nyilatkozatok kitöltése magának a jelölésnek nem érvényességi feltétele!!!

Tisztelt Tagszervezetünk!

 A Magyar Vitorlás Szövetség 2023.01.26-án tartja rendkívüli tisztújító közgyűlését.

 

A tagság a tisztújítás során elnököt, 8 fő elnökségi tagot, 1 fő felügyelőbizottsági tagot választ.

Az elnökség által 2022.11.08. napján felállított öt tagú Jelölő Bizottság (Borsos Zoltán, Dr. Cserép Csaba, Dr. Hajdu Balázs, Hrehuss Pál, Dr. Marton István) 2022.11.16. napján tartotta alakuló ülését, amelyen Dr. Hajdu Balázst választotta meg a bizottság elnökének.

 

A Jelölő Bizottság ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az MVSZ tagszervezetek 2023.01.01. 24:00 óráig juttathatják el írásban személyi javaslataikat a Jelölő Bizottság elnökének címezve az MVSZ titkárságának hunsail@hunsail.hu email címére vagy az MVSZ székhelyére címezve postai úton, ill. személyes átadással, „MVSZ közgyűlés – jelölés” tárgy megjelöléssel. Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy a jelöléseknek a fenti határidőben be is kell érkezniük az MVSZ-hez, nem elég pl. a jelölés postára adása. A postai úton történő beküldés esetén kérjük gondoljanak a postai szolgáltatások karácsony körüli várható túlterheltségére, lassússágára. Email-ben történő jelölés esetén az MVSZ titkársága értesítő válasz-emailt küld a jelölés beérkezéséről.

 

A jelölést a hatályos Alapszabály 5.3.30. pontjában szabályozottak szerint kell megtenni:

“A jelölő bizottság a közgyűlés előtt legalább 50 (ötven) nappal köteles a tagokat a Szövetség honlapján értesíteni arról, hogy a megválasztandó tisztségekre legkésőbb a közgyűlést megelőző 25 (huszonöt) nappal a jelölő bizottság elnökének kezéhez címzett, de a titkársághoz írásban eljuttatandó személyi javaslatokat jogosultak tenni. A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tagok vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatait a jelölő bizottság elnöke terjeszti a tisztújító közgyűlés elé.”

 

A jelölések során kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy az Alapszabály 5.3.31. pontja alapján a jelöltek érvényesen csak egy tisztségre jelölhetők. Amennyiben a jelölt egyszerre több tisztségre kapott jelölést, legkésőbb a Közgyűlésen köteles jelezni, hogy mely tisztségre vonatkozó jelölést fogadja el.

 

Kérjük, hogy a jelölésekben nevezzék meg a jelölt nevét, a jelölés által érintett tisztséget, a jelölő szervezet nevét, továbbá a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy nevét és tisztségét. Ha a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy meghatalmazás alapján jár el, úgy kérjük a két tanú által hitelesített aláírással ellátott meghatalmazás csatolását is (email-es beküldés esetén pdf formátumban).

A jelölés kapcsán kérjük legyenek figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokra, amelyeket kizárólag tájékoztató jelleggel alábbi levelünk alatt olvashatók "Összeférhetetlenségi és kizáró okok" címen.

 

Tekintettel arra, hogy az MVSZ-nek, mint konzorcium vezetőnek érvényes támogatási szerződése van a GINOP 7.1.2 és pályázatra vonatkozóan, nyomatékosan felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy a GINOP pályázat feltételrendszere kiköti, hogy offshore cégben tulajdoni hányaddal rendelkező személy, valamint olyan személy, akinek tulajdona van bármilyen gazdálkodó szervezetben, melynek valamennyi végső magánszemély tulajdonosai nem ismerhetők meg, nem lehet döntéshozó vagy döntéshozó szervezet tagja, mert az azonnali támogatás megvonással és visszafizetési kötelezettséggel jár.

Mivel az MVSZ Alapszabálya ilyen kitételt nem tartalmaz, ezért a tagságot ezúton tájékoztatjuk, hogy az érvényes elnöki, elnökségi tagi, ill. FB tagi jelölésekhez a következő nyilatkozatot is kérjük csatolni:

Nyilatkozat minta: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=41589

Kitöltési útmutató: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=74829

 

A jelöltek neve, a jelölés által érintett tisztség, a jelölő szervezet neve, továbbá a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy neve és tisztsége a jelölési időszak során - folyamatosan frissítve - publikálásra kerül a www.hunsail.hu honlapon, illetve a jelölési időszak lezárultával a titkárság által a tagszervezeteknek küldendő email-ben is ismertetésre kerül.

 

A Jelölő Bizottság ezúton is felveti annak jelentőségét, hogy a jelöltet állító tagszervezetek olyan elnökjelöltet és elnökségi tagokat jelöljenek, akik megválasztásuk esetén „csapatként” hatékonyan együtt tudnak működni sportágunk megfelelő irányítása érdekében.

A Jelölő Bizottság üdvözölné továbbá, ha a tagszervezetek az egyes tisztségekre szép számban hölgy jelölteket is állítanának.

 

Végezetül, felhívjuk a tisztelt tagság és a jelöltek figyelmét, hogy a Jelölő Bizottság lehetőséget kíván biztosítani a jelöltek számára írásos bemutatkozó anyaguk, motivációs levelük és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programjuk széleskörű megismertetésére.

Amennyiben ezen lehetőséggel bármelyik jelölt (kifejezetten önkéntes alapon) élni kíván, úgy kérjük, hogy a bemutatkozó anyagot, motivációs levelet és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programot legkésőbb 2023.01.07. napjáig küldjék meg a Jelölő Bizottság elnökének címezve az MVSZ titkárságának hunsail@hunsail.hu email címére, „MVSZ közgyűlés – jelölti anyagok” tárgy megjelöléssel.

A jelölti anyagok a www.hunsail.hu honlapon és a titkárság által a tagszervezeteknek küldendő email-ben kerülnek közzétételre. Kérjük, hogy a jelölések a jelölt nevén kívül más személyes adatot ne tartalmazzanak.

Figyelem: a jelölti anyagok beküldése nem feltétele a jelölés érvényességének!

 

Ezen túlmenően a Jelölő Bizottság lehetőséget kíván biztosítani a jelöltek számára írásos bemutatkozó anyaguk, motivációs levelük és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programjuk közgyűlést megelőző személyes megismertetésére. Ennek érdekében a Jelölő Bizottság (kifejezetten önkéntes alapon) tisztelettel meghív minden jelöltet, tagszervezetet, valamint minden érdeklődő vitorlázó sporttársat a 2023.01.12. napján (csütörtök) 17:00 órakor, helyszín: Testnevelési Egyetem (1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.) tartandó szakmai fórumra, amelyen a jelöltek a bemutatkozás mellett a tagság által megfogalmazott észrevételekre, ill. kérdésekre is reagálni tudnak.

Figyelem: a fórumon való részvétel nem feltétele a jelölés érvényességének!

 

Előre is köszönjük a tagszervezetek általi jelölések beküldését, valamint köszönjük a jelölteknek, hogy társadalmi munkában a magyar vitorlázásért, a magyar vitorlázókért kívánnak tevékenykedni!

Budapest, 2022.11.24. 

MVSZ Rendkívüli Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottsága

 

Összeférhetetlenségi és kizáró okok

 

Az elnökre, illetve az elnökségi tagokra - az MVSZ közhasznúságára is tekintettel - a következő összeférhetetlenségi és kizáró okok vonatkoznak:

 

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-a alapján:

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 • Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján nem állhatnak közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-a alapján: 

 

 1. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,  
 2. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 3. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 4. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 5. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A megválasztandó FB tagra a következők az összeférhetetlenségi szabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában foglalt (vezető tisztségviselőkre vonatkozó) követelmények mellett a 3:26. § (2) bekezdésében szereplő követelmények:

3:26. § (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

 • Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján szintén nem állhatnak közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-a alapján: 

 

 1. §   (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 2. a)  a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 3. b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 4. c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 5. d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

MEGBZÓLEVÉL


Csatolt fájlok